เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศสภาเทศบาล
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561และกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2562