เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญชวนร่วมโครงการ บริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐตามนโยบายรัฐบาล

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการสังคม 038-193582 วันเวลาราชการ