เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี 2561 ดังนี้

          1 ร้านสินค้าพื้นเมือง (OTOP)               จำนวน  60      ร้าน

          2  ร้านจำหน่ายอาหาร                      จำนวน  160    ร้าน

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครคัดเลือกต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

 1. ระเบียบเงื่อนไขทั่วไป
  • ผู้สนใจสามารถขอระเบียบการสมัครและเอกสารใบสมัครได้ที่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์  038-193512  ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 ในวันและเวลาราชการ
  • การกรอกใบสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองงานประเพณีวันก่อพระทรายวันไหล บางแสน ประจำปี 2561 ต้องกรอกข้อความต่างๆให้สมบูรณ์ เช่น ชื่อ-สกุล ชื่อร้านค้า ประเภทสินค้าที่จำหน่าย

 

 1. คุณสมบัติของผู้คัดเลือก
  • ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคที่สังคมรังเกียจ

 

 1. กำหนดการยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

 

วัน/เดือน/ปี

รายละเอียด

5 – 9 มีนาคม 2561

ยื่นใบสมัครคัดเลือกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

ณ กองสาธารสุข ฯ ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข

16 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จับฉลาก

 

20 มีนาคม 2561

จับฉลากรับสิทธิ์ในการจำหน่ายและชำระค่าธรรมเนียมฯ ณ

อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข

30 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและผังร้านค้าทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองแสนสุข หรือที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข

 

     หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน        1  ฉบับ
 • สำเนาทะเบียน จำนวน        1  ฉบับ
 • สำเนาใบประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 1   ฉบับ

(กรณีเป็นผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน)

หากผู้ใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  กองสาธารณสุข เทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 2 เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 038-193512