เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยรัฐบาลมีงานนโยบายสำคัญหลายประการลงในพื้นที่และต้องการให้มีการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ 

ทั้งงานด้านสังคม  เศรษฐกิจ และความมั่นคง  โดยใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 

ระดับตำบลเป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่  ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์

กับพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยตรง

เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้นโยบาย  รายละเอียด  และขั้นตอนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 

จึงขอเชิญท่านหรือตัวแทนในครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน  เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ในวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด

(ตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (ตารางปฏิบัติงาน.pdf)เอกสาร[1]42 kB