เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงยุติธรรมได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เรื่อง "สื่อสร้างการเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม" ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ที่เกี่ยวกับ

บทบาทภารกิจการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน โดยจัดเก็บไว้ในแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์หน้าเว็ปไซต์กระทรวง

www.moj.go.th ชื่อ "สื่อสร้างการเรียนรู้ด้านกระบวนการยุติธรรม" เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ยุติธรรมจังหวัดและยุติธรรมชุมชน

ได้ใช้ประโยชน์และนำไปเผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้ไปสู่ประชาชน หากท่านใดสนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.moj.go.th