เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการชุมชน จำนวน 23 ชุมชน

ชุมชนที่มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการชุมชน จำนวน 1 ราย จำนวน 23 ชุมชน (รายละเอียดตามภาพ)