เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี 2560(ภ.ง.ด.90,91)

ท่านสามารถยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีได้  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2561  ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ในท้องที่  หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ที่ www.rd.go.th  และทางสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1  ได้จัดห้องอินเทอร์เน็ตไว้สำหรับบริการยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตสำหรับภาษีอากรทุกประเภท  เพื่อบริการท่านที่ชั้น1

ซึ่งท่านจะได้รับความสะดวก รวดเร็วและประหยัด  ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 038-216353-7 ต่อ 118