เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินทุนสาหรับโครงการ “The project for providing equipment to support physically and mentally lifestyle for the elderly people in Saensuk

municipality in Chonburi Province” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนเงินจำนวนทั้งสิ้น 905,000 บาท

แก่โครงการ “The project for providing equipment to support physically and mentally lifestyle for the elderly people in Saensuk municipality in Chonburi Province”

โครงการ ผ่านความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ระหว่าง ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข โดยมี คณะเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแสนสุข

ร่วมในพิธี ณ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เทศบาลเมืองแสนสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนในครั้งนี้มีประชากรผ้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ15

ของประชากรทั้งหมดด้วยสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ ผ่านมาทาให้ผู้สูงอายุต้องอยู่คนเดียวในช่วงกลางวันและครัวเรือนที่มีแต่ผู้สูงอายุอยู่ด้วยกันมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

ด้วยเหตุนี้การขยายบริการเพื่อผู้สูงอายุจึงถือว่าเป็นโจทย์สาคัญในพื้นที่นี้ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ในเขตพื้นที่เพื่อการดูแลผู้สูงอายุ ทว่าปัจจุบัน เทศบาลประสบปัญหาขาดแคลน

สถานที่ประจำเพื่อการจัดกิจกรรม และไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จึงมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทำให้การบริการยังไม่ครอบคลุมทั่วถึงลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

เพื่อการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว เทศบาลได้วางแผนเปิดบริการศูนย์ Daycare ที่ผู้สูงอายุสามารถมารวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพหรือบำบัดฟื้นฟูต่างๆในช่วงกลางวัน ซึ่งการเปิดบริการ

ศนูย์ Daycare แห่งนี้จะช่วยให้ประชากรผู้สูงอายุ ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงหรือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเข้ารับบริการได้

โครงการในครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์

ออกกำลังกายและบำบัดฟื้นฟูสำหรับใช้ในกิจกรรมศนูย์ Daycare

เพื่อช่วยรักษาและเสริมสร้างสุขภาวะขยายโอกาสการมีส่วนร่วมทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุนอกจากนี้

พื้นที่เทศบาลยังเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบโครงการขององค์การความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ แห่งญี่ปุ่น (ไจก้า) ซึ่งโครงการไจก้ามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลจึงหวังว่าความร่วมมือระหว่างองค์การไจก้าและโครงการจีจีพี

ในครั้งนี้จะช่วยเสริมให้โครงการมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น อนึ่งโครงการในครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยใน การมอบรถบริการรับ-ส่ง 1 คนที่มาใช้บริการ

ศูนย์ Daycare และจัดอบรมเรื่องการขับขี่ปลอดภัยแก่พนักงานขับรถโดยไม่คิดค่าจ่ายใดๆ

ซึ่งจะช่วยผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาการเดินทางให้สามารถรับบริการได้ด้วย

รัฐบาลญี่ปุ่น เล็งเห็นถึงความ

จำเป็นในการดำเนินโครงการดังกล่าว เมื่อพิจารณาจากมุมมองด้านการส่งเสริมความมั่นคง

ของมนษุย์  อีกทั้งโจทย์สาคัญด้านการสนับสนุนสวัสดิการผู้สูงอายุในประเทศไทยจึงตัดสินใจ

ให้การสนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน

และความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)

รัฐบาลญี่ปุ่นยินดีให้การสนับสนุนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนา

ความมั่นคงของมนษุย์ต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนษุย์ แผนกเศรษฐกิจ สถานฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

เลขที่177ถนนวิทยุลุมพินี ปทมุวันกรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2696-3000, 0-2207-8500 โทรสาร 0-2207-8517