เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี  ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ว่าได้ดำเนินโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561  และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

เพื่อสนับสนุนให้มีการจัดการขยะที่ต้นทาง โดยการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด และสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการลดการคัดแยกและนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2561  และประกวดโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste School) ปี 2561

ทั้งนี้หากชุมชนหรือโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถส่งเอกสารการสมัครและเล่มรายงานพร้อมภาพประกอบผลการดำเนินงานของชุมชน/โรงเรียน ได้ที่

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

เอกสารแนบ :
Download this file (a¦âa+Üa+¬a+ía+¦a+äa+úa+èa++a+ía+èa+Öa+¢a+Ña+¡a+öa+éa+óa+¦ a+¢a+¦ 61.pdf)ใบสมัคร[1]4840 kB
Download this file (แผ่นพับชุมชนปลอดขยะแนวตั้ง (1).pdf)แผ่นพับชุมชนปลอดขยะ[1]4006 kB