เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ตามที่จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือรณรงค์รักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะอาดและถูกสุขภาพอนามัย

รองรับการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
การกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

โดยเน้นส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานบริการ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่สะอาดและถูกสุขอนามัย


เทศบาลเมืองแสนสุข ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกท่าน ช่วยกันดูแลทำความสะอาดและปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วมให้สะอาดและถูกสุขอนามัยอยู่เสมอ

ตลอดจนเอื้อเฟื้อให้นักท่องเที่ยวและผู้เดินทางได้ใช้บริการโดยสะดวกและถูกสุขลักษณะ