เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กรมอนามัยโดยสำนักโภชนาการได้ขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการสตรีและเด็กปฐมวัย  เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ชาติ (ด้านสาธารณสุข) 20 ปี และตามบูรณาการความร่วมมือ 4  กระทรวง รวมทั้งการบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :SDGs)  เป้าหมาย 2
ทั้งนี้ การสื่อสารสาธารณะเป็นมาตรการหนึ่งในการขับเคลื่อน  ซึ่งสำนักโภชนาการจพชัดทำสื่อในรูปของ Infographic และ Motion graphic  อย่างละ 8 เรื่อง  เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและให้มีความรู้ความเข้าใจของเด็กสูงดีสมส่วน โภชนาการของหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร ทารกและเด็กอายุ 1 - 5 ปี  และสามารถดาวน์ดหลดไฟล์สื่อ Infographic และ Motion graphic  ได้ที่เว็บไซต์สำนักโภชนาการ  http://nutrition.anamai.moph.go.th  โดยเลือกหัวข้อบริการประชาชน : เอกสารเผยแพร่,Media