เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน มีนโยบายการดำเนินงานเรื่องความโปร่งใสมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และเป็นองค์การที่มีความโปรงใส เกิดความเท่าเทียมและเป็นธรรมกับคู่ค้า ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ดังนั้น หากท่านพบเห็นพนักงานและลูกจ้างของการไฟฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน ใช้อำนาจหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์หรือทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่ง โปรดแจ้งที่

การบริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ โปรดแจ้ง
นายสิทธิพงษ์ บัวกล้า รองผู้จัดการ (เทคนิค) 083-8870045
นายกมล จิระวัชชะนานนท์ รองผู้จัดการ (บริหาร) 081-8613647

หากได้รับการบริการที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่เท่าเทียม โปรดแจ้ง
นายณรงค์ ธีระกำจาย ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 086-3957675

กรณีพบเห็นการทุจริต หรือ ถูกเรียกรับผลประโยชน์ โปรดแจ้ง
นายชาติชาย ภุมรินทร์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2 ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี 086-3200118


เอกสารแนบ :
Download this file (img012.jpg)เอกสาร[1]234 kB