เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศกระทรวงฯเรื่องกำหนดเครื่องมือทำการประมง วิธีการทำการประมง และพื้นที่ทำการประมงที่ห้ามใช้ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำ 
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำเขตทะเลชายฝั่ง จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

เอกสารแนบ :
Download this file (20171215022350.pdf)เอกสาร[1]57 kB