เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยจังหวัดชลบุรี จะดำเนินการสรรหาคนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีผลงานดีเด่นตรงตามสาขา มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป จำนวน 6 สาขา ได้แก่

1.สาขาเกษตรกรรม

2.สาขาอุตสาหกรรม

3.สาขาพาณิชยกรรม

4.สาขาการท่องเที่ยว

5.สาขาผู้ให้บริการสังคม

6.สาขาผู้บริหารท้องถิ่น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองสวัสดิการสังคม  หมายเลขโทรศัพท์ 038-193582 วันเวลาราชการ