เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการอนามัย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุขกำหนดจัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 และวันศุกร์ที่ 22  ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 – 15.00 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข และห้องประชุมโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีทักษะความรู้และศักยภาพในการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและเพื่อลดอุบัติการณ์ของการเกิดโรคติดต่อในพื้นที่