เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมชาคมท้องถิ่นร่วมพัฒนาเมืองแสนสุข ครั้งที่3/2560 กำหนดการเขตชุมชนของท่านตามวันเวลาสถานที่ดังกล่าว(ภาพแนบ)