เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ในเดือนตุลาคม 2560 มีวันหยุดราชการต่อเนื่อง มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ณ สถานที่ต่างๆ ประกอบด้วยวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช และวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เพื่อเป็นการส่งเสริมดูแลความสงบเรียบร้อยให้เกิดบรรยากาศที่ดีของบ้านเมือง จึงขอให้หน่วยงานต่างๆ ปรับเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภั
ยและการระมัดระวังอัคคีภัย

และขอความร่วมมือภาคส่วนต่างๆ อาทิ ข้าราชการ อาสาสมัคร นักเรียนนักศึกษา ครู อาจารย์ บริษัทเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าที่พักและร้านอาหาร ประชาชนทั่วไป รวมถึงเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

ร่วมสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังสิ่งผิดปกติ พร้อมทั้งสามารถแจ้งรายละเอียดสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบและระงับยับยั้งให้เหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข สามารถแจ้งมาได้ที่

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 038-381061,038-381065 หรือ สายด่วน 199