เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

            ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะและใบอนุญาตเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ โดยใบอนุญาตส่วนใหญ่มีวันสิ้นอายุ ในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งผู้ประกอบการค้าต้องชำระค่าธรรมเนียมให้แล้วเสร็จก่อนวันสิ้นอายุ เพื่อให้การดำเนินงานจัดเก็บและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแสนสุข พ.ศ. 2538 เทศบาลเมืองแสนสุขจึงข้อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะและผู้ประกอบการเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะทุกท่าน ที่มีความประสงค์ที่ประกอบการในปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้มาดำเนินการยื่นขอต่อใบอนุญาตฯ ตามกำหนดการดังนี้

  1. เทศบาลฯ ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าแต่ละกลุ่มมายื่นคำร้อง ขอต่อใบอนุญาตและชำระค่าธรรมเนียม โดยแบ่งตามช่วง วันและเวลา ดังนี้

วันที่ 1 – 31 ตุลาคม 2560  เวลา 08.30 – 15.00 น. 
 -กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหารชายหาดบางแสน

 -กลุ่มผู้ประกอบการล้อเลื่อน

 -กลุ่มผู้ประกอบการไก่ย่าง

 -กลุ่มผู้ประกอบการเก้าอี้ผ้าใบ

วันที่  1 – 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. 

 -กลุ่มผู้ประกอบการริมทางเดินแนวหินแกรนิต

 -กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยอาหารสวนหย่อมแหลมแท่น

 -กลุ่มผู้ประกอบการเร่ขาย

วันที่  1 – 31 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 15.00 น. 

-กลุ่มผู้ประกอบการห่วงยาง

-กลุ่มผู้ประกอบการเรือสกู๊ตเตอร์

-กลุ่มผู้ประกอบการแผงลอยสุขุมวิท

-กลุ่มผู้ประกอบการตลาดหนองมน (เช้า – เย็น)

          โดยเอกสารที่ใช้ในการประกอบการต่อใบอนุญาต ได้แก่
                    1.สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ชุด 
                    2.สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 2 ชุด 
                    3.ใบอนุญาตฉบับตัวจริง/บัตรสุขลักษณะ  และเจ้าของใบอนุญาตฯต้องมาถ่ายรูปติดบัตรด้วยตนเองเท่านั้น

  1. ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ให้มีผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าได้ 1 คน ต่อ 1 ใบอนุญาตฯ เท่านั้น โดยผู้ช่วยจำหน่ายสินค้า  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชายหาด  เทศบาลเมืองแสนสุข และห้ามมิให้ต่างด้าวมาเป็นผู้ช่วยจำหน่ายสินค้าโดยเด็ดขาด

  2. หากผู้ประกอบการค้าท่านใด มาชำระค่าธรรมเนียมหลังวันสิ้นอายุของใบอนุญาต ท่านจะต้องชำระค่าปรับร้อยละยี่สิบของจำนวนค่าธรรมเนียมใบอนุญาตนั้นๆ และหากผู้ใดค้างชำระค่าธรรมเนียมติดต่อกันเกินกว่า 2 ครั้ง เทศบาลเมืองแสนสุข  ถือว่าท่านไม่ประสงค์จะประกอบกิจการ และจะดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตฯ ทันที

    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-193512 วันเวลาราชการ