เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

 
ตามที่ ผู้ประกอบการล็อกเก้าอี้ผ้าใบ ได้ทำบันทึกตกลงใช้สถานที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบ ในที่สาธารณะชายหาดเทศบาลเมืองแสนสุข กับเทศบาลฯเ เป็นประจำทุกปี นั้น
ประจำปี 2561 เทศบาลเมืองแสนสุข ได้กำหนดวันและเวลาให้ผู้ประกอบการทุกท่านทำบันทึกข้อตกลง และชำระค่าบำรุงใช้สถานที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบ และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ดังนี้

๑. ค่าบำรุงใช้สถานที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบ ในที่สาธารณะชายหาดบางเทศบาลเมืองแสนสุข
-ล็อกจับฉลาก มีจำนวน 86 ราย คือ ล็อกหาดบางแสน 1 – 86
-ล็อกถาวร มีจำนวน 65 ราย
 
๒. ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย
-ล็อกที่ชำระค่าบำรุงฯ รายปีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
-ล็อกที่ชำระค่าบำรุงฯ รายปีต่ำกว่า 10,000 บาท
 
สำหรับผู้ประกอบการล็อกเก้าอี้ผ้าใบที่ต้องจับฉลาก เทศบาลฯ กำหนดจับฉลาก พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข และทำการเปลี่ยนล็อกในวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 (เลขล็อกที่ใช้ในการจับฉลากคือเลข ล็อกหาดบางแสน 1 – 86)
 
ผู้ประกอบการเก้าอี้ผ้าใบทั้งหมด ให้ดำเนินการทำบันทึกข้อตกลงใช้สถานที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบฯและชำระค่าบำรุงใช้สถานที่ตั้งเก้าอี้ผ้าใบ และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยประจำปี ๒๕๖๑ ภายในวันที่ ๒ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีรายละเอียดดังนี้
 
-ล็อกถาวร จำนวน ๖๕ ล็อก เริ่มชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ ๒ –๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
-ล็อกจับฉลาก จำนวน ๘๖ ล็อก ชำระเงินในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ชำระเงินหลังจับฉลากเปลี่ยนล็อกใหม่)
 
ในการทำบันทึกข้อตกลงฯ ขอให้ท่านเตรียมเงินค่าบำรุงฯ และค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยพร้อมทั้งเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ณ กองคลังชั้น ๑ เทศบาลเมืองแสนสุข หากมีข้อสงสัยหรือข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข 038-193507