เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน


ด้วยโรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี กำหนดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด) ดังนี้
อายุ 3 ขวบบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1
อายุ 4 ขวบบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2
อายุ 5 ขวบบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
อายุ 6 ขวบบริบูรณ์ เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องเกิดก่อน วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เท่านั้น
นักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนได้ เรียนฟรี ไม่เก็บค่าเทอม (ค่าธรรมเนียมการเรียน) พร้อมรับสิทธ์โครงการเรียนฟรี (15ปี) โครงการอาหารกลางวัน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนแบบระบบสามภาษา (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

หลักฐานการรับสมัคร สำหรับนักเรียน
• สำเนาสูติบัตร 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
• รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว (1 รูป)
• หนังสือรับรองจากโรงเรียนเดิม(กรณีเคยเข้าเรียน)

หลักฐานการรับสมัคร สำหรับบิดามารดา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ

หลักฐานการรับสมัคร สำหรับผู้ปกครองกรณีมาแทนบิดามารดา
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังไม่หมดอายุ 1 ฉบับ
• สำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 1 ฉบับ (พร้อมตัวจริงเพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง)

รับสมัครนักเรียนใหม่ ณ ห้องธุรการ – การเงิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนบูรพาวิทยา ชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-784026