เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และส่งเสริมให้ภาคีหลักในท้องถิ่น ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่ช่วยลดภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ สถาบันฯ ขอเชิญชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข สมัครเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 13 ภายใต้โครงการโตโยต้าเมืองสีเขียว เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ชุมชนต้นแบบ

ในการลดภาวะโลกร้อน และโครงการฯ จะคัดเลือกชุมชนที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นเพื่อรับรางวัล ถ้วยเชิดชูเกียรติ และเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น

โดยเปิดรับเอกสารตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 และจะแจ้งผลการคัดเลือกภายในเดือนตุลาคม 2560