เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแสนสุข เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 
เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน