เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560

เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วาระที่ 2 และวาระที่ 3 


จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลแสนสุข เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน