เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งานบำบัดน้ำเสีย  กองช่างสุขาภิบาล  ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสียของเทศบาลเมืองแสนสุข  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการกำจัดน้ำเสียชุมชน  

โดยโครงการฯ จะมีขึ้นในวันที่  7 สิงหาคม  2560  เวลา  08.30 - 15.00 น.  ณ อาคาราเอนกประสงค์  เทศบาลเมืองแสนสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 038-193523 วันเวลาราชการ