เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

      จังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา ผู้จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ได้กำหนดจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2560 เป็นปีที่ 38 ในวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณฯ เขตบางกอกใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มีการยกย่องสรรเสริญบุคคลซึ่งเป็นพ่อที่ดี  สมควรได้รับเกียรติบัตรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560เทิดทูนพระคุณของพ่อและยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ และประกอบกิจกรรมเพื่อพ่อ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อได้สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตนในฐานะพ่อ และเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในด้านจิตใจของพลเมือง

เทศบาลเมืองแสนสุข  จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจส่งชื่อพ่อตัวอย่างแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ตลอดจนคุณสมบัติอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชน ที่สมควรได้รับยกย่องเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปี 2560  จัดส่งรายชื่อให้กองสวัสดิการสังคม โดยเสนอชื่อ พ่อตัวอย่างจำนวน 1 ท่าน ภายในวันอังคารที่  1  สิงหาคม 2560   โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพ และความประพฤติลงในแบบประวัติพ่อตัวอย่างแห่งชาติ (รายละเอียดโครงการ,ใบสมัคร ดูได้ที่ไฟล์แนบ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ที่ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขโทรศัพท์ 038-193582 วันเวลาราชการ

เอกสารแนบ :
Download this file (การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติปี ๒๕๖๐.pdf) พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560[ พ่อตัวอย่างแห่งชาติ]424 kB