เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข เปิดรับสมัครเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการชายหาดบางแสนที่สนใจเรียนภาษาต่างประเทศ ตามโครงการสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2560 จัดการอบรม ณ ศาลาพุทธสมาคมสว่างผลหนองมน โดยในปีนี้เปิดอบรมภาษาต่างประเทศ ใน 2 หลักสูตร คือ 
1. ภาษาอังกฤษกลุ่มหลักสูตรพื้นฐานหรือBeginner จำนวน 18ชั่วโมง/ชั่วโมง กำหนดรับผู้เรียนไม่เกิน 30 คน/กลุ่ม (เรียนเวลา 16.30 – 19.30 น.)
2. ภาษาจีนระดับ 1 จำนวน 18ชั่วโมง/ชั่วโมง กำหนดรับผู้เรียนไม่เกิน 30 คน/กลุ่ม (เรียนเวลา 16.30 – 19.30 น.)
เงื่อนไขการรับสมัครและเข้ารับการอบรม
1. ผู้สมัครจะต้องมีเวลาเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรืออย่างน้อย 13 ชั่วโมง ของเวลาเรียนทั้งหมด
2. ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข โดยขอให้เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 14 กรกฎาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3585

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน