เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดโครงการติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบ ด้านสุขภาพอนามัยจากการปฏิบัติงานของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยของพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านรังสีวิทยา จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 เข้าตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจเอกซเรย์ปอด ตรวจสารตะกั่วในเลือด ตรวจความดันโลหิต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ และประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแสนสุข ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี