เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดโครงการจัดระเบียบผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับในการใช้พื้นที่สาธารณะชายหาดบางแสน ประจำปี 2560 รวมทั้งการให้ความรู้ในด้านสุขาภิบาลอาหาร การให้บริการและควบคุมตรวจสอบผู้ประกอบการ การแก้ไขปัญหา/แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสน
นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สงสัยถูกพิษแมงกะพรุนในชายหาดบางแสน” และ “การให้บริการด้วยความตั้งใจและเต็มใจ (Service Mind) สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่” โดยนักวิชาการสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา
จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าชายหาดบางแสนทุกท่าน เข้าร่วมประชุมพร้อมกันในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข