เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สภาเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล ในวันและเวลาดังกล่าว

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน