เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 โดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมกับสถานศึกษา
ชุมชนภายในเขตเทศบาลฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ วัดแจ้งเจริญดอน ตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญร่วมกัน และมาชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่งดงาม ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแจ้งเจริญดอน