เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กำหนดจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

โดยจะมีการสัมมนาในเรื่อง “ครบถ้วนทุกมิติการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน” และ “เข้าใจ เข้าถึงระบบการประกันภัย การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา และรู้จักกองทุนการออมแห่งชาติ”

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30 – 16.00 น. ณ ห้องแสนสุข 3 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน