เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธง พ.ศ. 2460 ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 เรียกว่า “ธงไตรรงค์” ในการนี้ คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่  20  กันยายน  2559  ได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่  28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่  28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก  โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ  รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย

จึงขอเชิญชวนประดับธงชาติตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและตามบ้านเรือนในวันที่  28 กันยายน 2560 โดยพร้อมเพรียงกัน