เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ตามที่กรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ให้ดำเนินการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 ช่วงจุดตัดทางเลี่ยงเมืองชลบุรี – จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36

                   ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กร และประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะเอื้อประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การสัมมนา ครั้งที่ 1) โดยมีวัตุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการ และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาของโครงการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น กรมทางหลวงขึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ ตำบลแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

 

                   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน