เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมาร่วมประชุมประชาคม ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเทศบาลฯ ได้กำหนดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ดังนี้

ชุมชนเขตที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 10.00 น. ศาลาการเปรียญวัดราษฎร์ศรัทธา ท้ายดอน

ชุมชนเขตที่ 2 วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 10.00 น. ศาลาพุทธสมาคมสว่างผลหนองมน

ชุมชนเขตที่ 3 วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 14.00 น. อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข