เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงมหาดไทย แจ้งการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
เรื่อง การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

1. หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จำนวน 5 วัน ระหว่าง 25 -29 ตุลาคม 2560 (ประกอบด้วยการพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ เชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ เก็บพระอัฐิ พระราชกุศลพระบรมอัฐิ เลี้ยงพระ เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมาน และบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร)

2. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ เป็นวันหยุดราชการ

3. ภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ มณฑลท้องสนามหลวง จะมีการจัดนิทรรศการ จำนวน 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน