เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข  ได้จัดทำ โครงการรักษ์สุขภาพ คืนโสตสดใส  เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น 

โดยประสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลชลบุรี ในการจัดกิจกรรมให้แก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ มีการให้ความรู้เรื่องโรคและการดูแลหูอย่างถูกวิธี บริการคัดกรองตรวจการได้ยินเพื่อขอรับเครื่องช่วยฟัง ให้แก่ประชาชนทั่วไป

และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 100 ราย  ในวันที่ 15 มิ.ย. 60 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ชั้น3 เทศบาลเมืองแสนสุข  ขอเชิญประชาชนทุกเพศ ทุกวัยที่มีปัญหาเกี่ยวการได้ยินผิดปกติตรวจการได้ยินและขอรับเครื่องช่วยฟังฟรี

สามารถสมัครได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ชั้น 2  ตั้งแต่วันนี้ – 14 มิ.ย. 60 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 038-193500 ต่อ 226-229 วันเวลาราชการ