เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประชาสัมพันธ์วันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม

 

                   คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 โดยมี

มติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีเพิ่ม โดยได้กำหนดวันหยุดราชการประจำเพิ่มอีก 2 วัน ดังนี้

                   1. วันที่ 28 กรกฎาคม เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

                   2. วันที่ 13 ตุลาคม เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                   โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2500 เรื่องประกาศกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2500 ในส่วนที่กำหนดให้

วันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

 

                   จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน