เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559 กำหนดให้การยื่นขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี  นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับและกรณีที่ต้องมีการดัดแปลงอาคารก่อนการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาต

หรือแจ้งและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  เพื่อดัดแปลงอาคารภายใน 2 ปี  นับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับนั้น

ในการนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้จัดทำคู่มือแนะนำการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2559  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง

สามารถปฏิบัติตามกฎทระทรวงดังกล่าวได้ถูกต้อง

เอกสารแนบ :
Download this file (คู่มือ.PDF)คู่มือ[1]3629 kB