เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข

เรื่อง   การประชุมประชาคมชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข (ครั้งที่ 1/2560)

-------------------------------------

            

 

          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 กำหนดให้การจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ให้ผ่านกระบวนการประชาคมท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

                    ดังนั้น คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุขร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแสนสุข    ได้กำหนดให้มีการประชุมประชาคมชุมชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข โดยดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐ ที่ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ มีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ และร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 กำหนดประชุมในวัน เวลา และสถานที่ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

                    จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศประชาคมชุมชน-ทบทวนแผนสี่ปี.jpg)ประชาคม[1]702 kB