เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กเล็กทราบนโยบายแนวทางการดำเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนดไว้ และเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง และเด็กเล็กนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น.  ณ  อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข