เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำและสร้างทางเลือกในกระประกอบอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน  เป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากในชุมชน เป็นการช่วยลดปัญหาการว่างงาน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีการฝึกอาชีพ  จำนวน ๖ หลักสูตร

หลักสูตรที่ ๑ การทำข้าวเหนียวมูล ๗ สี

หลักสูตรที่ ๒ การทำกล้วยทอดสูตรโบราณ, ขนมชั้นสูตรโบราณ

หลักสูตรที่ ๓ การทำเต้าฮวยนมสด 

หลักสูตรที่ ๔ การทำซูชิหน้าต่าง ๆ

หลักสูตรที่ ๕ การเย็บพวงกุญแจจากผ้า

หลักสูตรที่ ๖ การสานกล่องกระดาษทิชชู่จากเส้นพลาสติก

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวฯ ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 และร่วมพิธีเปิด ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข