เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โดยคณะกรรมการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น  เปิดรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี"  ประจำปี 2560  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (เอกสารตามไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (Binder1.pdf)ประกาศ[1]5094 kB
Download this file (Binder2.pdf)แบบเสนอประวัติและผลงาน[ประเภท บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก]2056 kB
Download this file (Binder3.pdf)แบบเสนอประวัติและผลงาน[ประเภท องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก]1956 kB
Download this file (Binder4.pdf)แบบเสนอประวัติและผลงาน[ประเภท สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก]1687 kB
Download this file (Binder5.pdf)แบบเสนอประวัติและผลงาน[ประเภท บุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี]2009 kB