เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

** กำหนดการจับฉลากร้านค้างานพระราชทานปริญญาบัตร **

แจ้งผู้ที่มีความประสงค์ขายดอกไม้ และของที่ระลึก บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยบูรพา ในวันงานพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2560 โดยมีข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ต้องนำบัตรประชาชนมาเป็นหลักฐาน (บัตรตัวจริงเท่านั้น)
2. อนุญาตให้ขายได้เฉพาะดอกไม้ และของที่ระลึกเท่านั้น

โดยทำการจับฉลากร้านค้า ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข