เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week)

ครั้งที่ 2/2560  จัดกิจกรรมเก็บขยะ และกวาดล้างทำความสะอาดถนนบางแสนสาย 1 ซึ่งขยะจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์และงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร พนักงานของรัฐและประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะและรักษาความสะอาดในแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ โดยแบ่งจุดในการทำสะอาดดังนี้

จุดที่ 1 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปสี่แยกร้านจรินทร์ (ถนนลงหาดบางแสน)

จุดที่ 2 เริ่มจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ไปทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน

จุดที่ 3 เริ่มจากทางลงเรือศาลเจ้าพ่อแสน ไปโรงแรมเอสทู

เทศบาลเมืองแสนสุข จึงขอเชิญชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน เข้า

ร่วมโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 โดยเริ่มลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสน โดยจะมีพิธีเปิดโครงการโดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข

จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนชวนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน เข้าร่วม

โครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 มาร่วมทำความสะอาดเมืองแสนสุขของเราให้ปลอดขยะ และสวยงามกันนะคะ