เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดโครงการ “70 บุคคลต้นแบบ 7 ล้านความดี” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

และร่วมสืบสานปณิธานความดีที่พระองค์ท่านได้ทรงวางแนวทางไว้ให้แก่ประชาชนชาวไทยตลอดระยะเวลา ๗๐ ปีที่ทรงครองราชย์ โดยจัดกิจกรรม “ค้นหา ๗๐ บุคคลต้นแบบ” ที่นำหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

และหลักคุณธรรม ๔ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มาใช้ในการดำเนินชีวิต จนเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยมีกระบวนการในการค้นหา คัดเลือก ประกาศ ยกย่องเชิดชู และมอบโล่รางวัล

เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำความดี และเป็นต้นแบบที่ดีของสังคมต่อไป โดยสามารถส่งรายชื่อบุคคลต้นแบบ ได้ไม่จำกัดจำนวน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 โดยสามารถส่งเอกสารได้ที่ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวางสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

นอกจากนี้ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ “ร่วมตั้งปณิธานการทำความดี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การตั้งปณิธานความดี เป็นเสมือนกับการปฎิญาณตนว่า

จะมุ่งมั่นตั้งใจทำความดีทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการทำความดีนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านวินัยในตนเอง เช่น การตรงต่อเวลา การมีวินัยใจการใช้จ่าย หรือการทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

การช่วยพัฒนาของตน เป็นต้น โดยสามารถร่วมตั้งปณิธานความดีได้ที่ เว็บไซต์ ศูนย์คุณธรรม www.moralcenter.or.th (เริ่มตั้งปณิธานความดี ตั้งแต่วันนี้ – ตุลาคม ๒๕๖๐) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3827-6407, 0-3827-7407