เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

                  ด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)  ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีว่าในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พบผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเอ ตั้งแต่ต้นปี 2560 ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และปีที่ผ่านมา ซึ่งการแพร่เชื้อโรคเกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)  ห่วงใยคุณภาพชีวิตของผู้ใช้น้ำ ประชาชนเป็นสำคัญ จึงได้เร่งรัดควบคุมกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ พร้อมฆ่าเชื้อโรคด้วยสารคลอรีน ที่มีความเข้มข้นในระบบผลิตตั้งแต่น้ำดิบ
จนถึงปลายเส้นท่อของผู้ใช้น้ำ ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก เพื่อสุขภาพ สุขอนามัยของผู้ใช้น้ำ และประชาชนในอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งผู้ใช้น้ำ และประชาชนอาจพบกลิ่นฉุนของสารคลอรีนในน้ำประปาตามถังพักน้ำ ถังสำรองน้ำ หรือภาชนะเก็บน้ำ หรือภาชนะเก็บน้ำ
หรือโดยตรงจากเส้นท่อ แต่ขอให้มั่นใจว่าปริมาณคลอรีนที่ผสมอยู่ในน้ำประปานั้น แสดงถึงความปลอดภัยว่าน้ำประปาที่ส่งมาถึงบ้านท่าน สะอาด ปราศจากเชื้อโรคแน่นอน จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือทำให้เจ็บป่วย หากท่านไม่คุ้นเคยกับกลิ่นคลอรีนที่เติมในน้ำประปา สามารถแก้ไขได้ง่ายนิดเดียว เพียงแต่นำน้ำประปาใส่ภาชนะที่สะอาด (ไม่ควรปิดฝามิดชิด)  ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน กลิ่นคลอรีนจะระเหยหมดไป ทั้งนี้ ภาชนะที่รองรับน้ำประปาต้องมีความสะอาดด้วย จึงจะทำให้น้ำประปาที่เก็บไว้มีความสะอาดเมื่อนำไปใช้

แต่อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) แนะนำให้ผู้ใช้น้ำ และประชาชน ระมัดระวังโรคอื่น ๆ ที่มีจากฤดูร้อน เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค เป็นต้น โดยสามารถป้องกันโรคได้จากการกินอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ๆ ไม่ทานอาหารที่เก็บค้างคืนนาน ๆ และกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทั้งนี้ขอให้ท่านมั่นใจได้ว่า กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) ได้ควบคุมกระบวนการผลิต และตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาอย่างสม่ำเสมอ อย่างเคร่งครัด พร้อมให้บริการด้วยความประทับใจ มุ่ง-มั่น เพื่อปวงชน