เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

 

 

กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
- ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
- งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารใหม่
- ยื่นคำร้องตามแบบ ข.1 ต่อเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว มีเอกสารที่ใช้ยื่น ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาใบเสร็จค่าน้ำประปา ย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียน วัตถุประสงค์(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
- สำเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
- แผนผังแสดงสถานที่และจุดต่อท่อเชื่อมน้ำเสียโดยสังเขป 1 ชุด ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- รายการคำนวณระบบและประเภทของการบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- หนังสือแสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากสถาบันที่เชื่อถือได้หรือทางราชการรับรอง 1 ชุด
- หนังสือแดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและนวณระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งและแนวท่อระบายน้ำทิ้งและตำแหน่งจุดต่อเชื่อมน้ำทิ้ง 1 ชุด
- เอกสารอื่นๆ ที่ระบุตามคำร้องขอต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
* ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 10 วัน

อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อท่อเชื่อม

- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 100 บาท/จุด
- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือนแต่ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร อัตรา 300 บาท/จุด
- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 2,000 บาท/จุด

 

การวิเคราะห์น้ำเสีย

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2558

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2560

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนสิงหาคม 2559

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนกันยายน 2559


รายงานประจำปี

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2561


เอกสารทั่วไป

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550

การเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข