รายงานประชุมสภา ปี 2563

สมัยสามัญ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

รายงานประชุมสภา ปี 2562

สมัยสามัญ

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

สมัยวิสามัญ

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562 ครั้งที่ 2/2562

รองปลัดเทศบาล

อยู่ระหว่างปรับปรุง

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุข

     สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์ ที่บริเวณด้านหน้าอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ผู้สนใจสามารถขอดูทรัพย์ได้ที่บริเวณด้านหน้าสถานธนานุบาล เทศบาลเมืองแสนสุขตั้งแต่ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 038-387041

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

หน่วยงานตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองแสนสุข

     มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง ให้ความเห็นและเสนอแนะแก่ปลัดเทศบาลเกี่ยวกับงานการเงินของเทศบาล และควบคุมตรวจสอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

กองช่างสุขาภิบาล มีหน้าที่ควบคุม ดูแล รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
- ด้านกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย
- งานที่เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

การขอรับใบอนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย/น้ำทิ้ง

ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารใหม่
- ยื่นคำร้องตามแบบ ข.1 ต่อเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลเมืองแสนสุข ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำเสีย

กรณีอาคารที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างแล้ว มีเอกสารที่ใช้ยื่น ดังนี้
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาใบเสร็จค่าน้ำประปา ย้อนหลัง 3 เดือน
- สำเนาหนังสือการจดทะเบียน วัตถุประสงค์(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
- สำเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 1 ชุด
- แผนผังแสดงสถานที่และจุดต่อท่อเชื่อมน้ำเสียโดยสังเขป 1 ชุด ขออนุญาตต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
- สำเนาบัตรประชาชน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน (เจ้าของแหล่งน้ำเสีย) 1 ชุด
- รายการคำนวณระบบและประเภทของการบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- หนังสือแสดงการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งจากสถาบันที่เชื่อถือได้หรือทางราชการรับรอง 1 ชุด
- หนังสือแดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและนวณระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและคำนวณค่าบำบัดน้ำเสีย 1 ชุด
- แผนผังบริเวณแสดงตำแหน่งและแนวท่อระบายน้ำทิ้งและตำแหน่งจุดต่อเชื่อมน้ำทิ้ง 1 ชุด
- เอกสารอื่นๆ ที่ระบุตามคำร้องขอต่อเชื่อมท่อน้ำทิ้ง
* ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 10 วัน

อัตราค่าธรรมเนียมในการต่อท่อเชื่อม

- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง ต่ำกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 100 บาท/จุด
- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตร/เดือนแต่ไม่เกิน 100 ลูกบาศก์เมตร อัตรา 300 บาท/จุด
- ปริมาตรน้ำเสีย/น้ำทิ้ง มากกว่า 100 ลูกบาศก์เมตร/เดือน อัตรา 2,000 บาท/จุด

การวิเคราะห์น้ำเสีย

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2558

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนสิงหาคม 2559

ผลการวิเคราะห์น้ำเสียเข้าระบบและน้ำที่ผ่านการบำบัด เดือนกันยายน 2559

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2560

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2561

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บริเวรณโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ 2562


การวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน ประจำปี 2561

ผลการตรวจวิเคราะห์สารปรับปรุงดิน ประจำปี 2562


รายงานประจำปี ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ปีงบประมาณ 2562


รายงานประจำปี ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลปฏิบัติงานศูนย์ปรับปรุงคุณภาพสิ่งปฏิกูล ปีงบประมาณ 2562


เอกสารทั่วไป

เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2550

การเก็บค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอย

การกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข


บางแสนทะเลสวย ทุกคนช่วยจัดการน้ำเสีย

เทศบาลเมืองแสนสุข ช่องทางชำระค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองแสนสุข อัตราการเก็บค่าบำบัดน้ำเสีย

เทศบาลเมืองแสนสุข การกำจัดน้ำเสียจากครัวเรือน