1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำหรับอาคารศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๘,๐๖๖.๗๖ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันหกสิบหกบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้
 
๑.  เครื่องผสมสัญญาณเสียง ๑๐ ช่องสัญญาณเสียง จำนวน ๑   เครื่อง
๒.  ชุดไมโครโฟนสำหรับประกาศเสียงตามสาย จำนวน ๑   ชุด
๓.  ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับห้องควบคุม จำนวน ๑   คู่
๔.  เครื่องเล่นไฟล์เสียง จำนวน ๑   เครื่อง
๕.  ลำโพงตู้ชนิดติดผนัง จำนวน ๒๔   ตัว
๖.  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๒   เครื่อง
๗.  ลำโพงชนิด ๒ ทาง จำนวน ๔   ตู้
๘.  ลำโพงมอนิเตอร์สำหรับเวที ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒   ตู้
๙.  เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ วัตต์ จำนวน ๒   เครื่อง
๑๐.  เครื่องประมวลผลสัญญาณเสียง จำนวน ๑   เครื่อง
๑๑.  เครื่องรับสัญญาณไมโครโฟนชนิดไร้สาย จำนวน ๑   เครื่อง
๑๒.  ไมโครโฟนชนิดไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๒   ตัว
๑๓.  ไมโครโฟนชนิดมีสายแบบมือถือ จำนวน ๒   ตัว
๑๔.  เครื่องผสมสัญญาณเสียง ๒๔ ช่องสัญญาณเสียง จำนวน ๑   เครื่อง
๑๕.  ชุดเครื่องเสียงพร้อมตู้ลำโพงชนิดเคลื่อนที่ จำนวน ๒   ชุด
๑๖.  เครื่องเล่นเพลง MBOX จำนวน ๑   เครื่อง

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                    ๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้.-
                                  -กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
                                 -กรณีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
                                  สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
 
 
 
 
 
 
ไพศาล สีนาคล้วน 
(นายไพศาล สีนาคล้วน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ขอบเขต 1-3.pdf)ขอบเขตงาน[ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ]1399 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะ  6-10.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะ หน้า 6-10[ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ]1824 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะ 1-5.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะ หน้า 1-5[ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ]1962 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะ 11-15.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะ หน้า 11-5[ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ]1964 kB
Download this file (รายละเอียดคุณลักษณะ 16 - แบบ.pdf)รายละเอียดคุณลักษณะ หน้า 16 และ แบบ[ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ]1975 kB
Download this file (แบบ บก 06.pdf)บก 06[ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ]175 kB