1 2 3 4 5

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

 เทศบาลเมืองแสนสุข มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อทุ่นลอยน้ำ HDPE ขนาด ๕๐x๕๐x๔๐ ซม. เสากันตก HDPE พร้อมอุปกรณ์ยึดติดขนาดพื้นที่ ๑๑๗ ตรม. จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๖๕,๓๔๗.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
 
 ทุ่นลอยน้ำ HDPE ขนาด ๕๐x๕๐x๔๐ ซม. เสากันตก HDPE พร้อมอุปกรณ์ยึดติด จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๗๗ ตรม. จำนวน ๓ จุด จำนวน ๑   งาน

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลเมืองแสนสุข ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
                   ๑๑  ผู้ยื่นเสนอต้องแนบแคตตาล็อกทุ่นลอยน้ำ  พร้อมหมุดยึด  และข้อต่อพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิด  มาเพื่อประกอบการพิจารณา  และให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่นพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  โดยยื่นเอกสารดังกล่าว  ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
                  ๑๒  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องแนบผลการทดสอบการรับน้ำหนักสูงพร้อมการยุบตัวแรงกดสูงสุดและแรงดึงสูงสุดของทุ่นลอยน้ำ  โดยต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยต้องมี
                             ๑. ประเภทการทดสอบ
                             ๒. ชนิดและขนาดของตัวอย่าง
                             ๓. ยี่ห้อของผลิตภัณฑ์
                             ๔. วันที่ทำการทดสอบ
                             ๕. ผลการทดสอบ
                             ๖. วิธีการทดสอบ
                             ๗. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและรูปแบบรายการ (Drawing) ของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในกำกับของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐภายในประเทศที่เชื่อถือได้  มาเพื่อประกอบการพิจารณา โดยยื่นเอกสารดังกล่าวทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
                   ๑๓  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องนำตัวอย่างทุ่นลอยน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  จำนวนไม่น้อยกว่า  ๑  ตารางเมตร  และเสากันตก  พร้อมเชือกร้อยเชือกกราวกัน  จำนวน  ๑  ชุด ภายใน  ๓  วัน นับถัดจากวันที่เสนอราคา  โดยต้องเป็นสินค้าที่เป็นแบบและชนิดเดียวกับที่เสนอราคา  และต้องเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะที่เทศบาลฯกำหนด  มาเพื่อประกอบการพิจารณา  ทางเทศบาลฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณา  หากไม่นำตัวอย่างมาแสดง
                   ๑๔  วัสดุตัวอย่างนั้น  ทางราชการของสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บรักษาไว้เป็นของทางราชการเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบในภายหลัง
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saensukcity.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๑๙-๓๕๐๕ ในวันและเวลาราชการ
 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
ณรงค์ชัย คุณปลื้ม 
(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)
นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข
เอกสารแนบ :
Download this file (ขอบเขตงาน TOR.pdf)ขอบเขตงาน[ซื้อทุ่น]1790 kB
Download this file (บก 06.pdf)ราคากลาง [ซื้อทุ่น]729 kB
Download this file (รูปแบบ.pdf)รูปแบบ[ซื้อทุ่น]639 kB